• ભારત કો જાનો ક્વિઝ કઈ રીતે લેવામાં આવશે તે જાણવા માટે સૌ પ્રથમ નીચેની વિગતો ખાસ ધ્યાને લેવી.

 • સૌ પ્રથમ આપે રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલ નંબર પર “ રજીસ્ટ્રેશન સફળતાપૂર્વક થઇ ગયેલ છે.” તેવો SMS/વોટ્સએપ મેસેજ મળી ગયો છે કે નહિ તેની ખાતરી કરો.

 • જો SMS/વોટ્સએપ મેસેજ ન મળેલ હોય તો નજીકની ભારત વિકાસ પરિષદ શાખાનો સંપર્ક કરવો.

 • ક્વિઝ માટેનો સમય આપને SMS/વોટ્સએપ મેસેજથી મોકલવામાં આવશે.

 • તે સમય અને તારીખે આપે ભારત કો જાનો ક્વિઝ આપના મોબાઈલ/ કમ્પ્યુટર દ્વારા આપવાની રહેશે.

 • ભારત કો જાનો ક્વિઝ માટે આપનું

 • EMAIL = આપનો રજીસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર@bkj.com ઉદાહરણ તરીકે જો આપનો રજીસ્ટર મોબાઈલ નંબર 9725479393 છે તો

 • 9725479393@bkj.com

 • PASSWORD = આપને ક્વિઝના આગળના દિવસે SMS દ્વારા મોકલવામાં આવશે.

 • સૌ પ્રથમ ક્વિઝમાં એન્ટર થવા માટે ભારત કો જાનો ક્વિઝ માટેના EMAIL અને PASSWORD એન્ટર કરવાના રહેશે.

 • ત્યાર બાદ નિયત સમય મર્યાદામાં તમામ પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના રહેશે.

 • એક મોબાઈલ કે કમ્પ્યુટર માંથી એક દિવસમાં માત્ર એક જ વખત ક્વિઝ આપી શકશે.

 • બીજી વખત ક્વિઝ ઓપન થઇ શકશે નહિ.

 • આ ક્વિઝમાં કુલ ૫૦ પ્રશ્નો પૂછવામાં આવશે.

 • એક પ્રશ્નો જવાબ આપ્યા બાદ આપ જવાબ સુધારી શકશો નહિ.

 • ક્વિઝ માટે કુલ 20 મિનીટનો સમય આપવામાં આવશે.

 • ૨૦ મિનીટનો સમય પૂર્ણ થતા આગળના પ્રશ્નો સ્કીપ થઇ જશે. ક્વિઝ પૂર્ણ થશે.

 • સમય અથવા બધા પ્રશ્નો પૂર્ણ થયા બાદ આપે આપેલ ક્વિઝનું રીઝલ્ટ આપ જોઈ શકશો અને પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરી શકશો

 • ડેમો રાઉન્ડ જોવા માટે ક્વિઝનું  EMAIL = 9725479393@bkj.com

 • Password = 123456